064/900 33 43, 011/711 0001 kontakt@centarosiguranik.rs

VAŽNO

USPELI SMO

Posle četiri godine suđenja i sedam sudskih odluka naš advokatski tim je uspeo da naplati potraživanje naknade iz osiguranja u iznosu od preko milion eura za privredno društvo Tahirović nameštaj doo Novi Pazar. Ovaj izuzetni uspeh postugnut je u ponovljenom postupku nakon usvojene revizije koju smo uložili Vrhovnom kasacionom sudu Republike Srbije. Osiguravajuće društvo odbilo je da isplati naknadu za štetu koju su pretrpeli osigurani objekti zbog kašnjenja sa plaćanjem premije osiguranja zbog čega su i osporavali postojanje ugovora o osiguranju. Ovakvu argumentaciju nije prihvatio naš advokatski tim a sa tim se saglasio i Vrhovni kasacioni sud Republike Srbije.

PRVOSTEPENA PRESUDA U KORIST OSIGURANIKA

Ukradeno je vozilo koje je bilo kasko osigurano. Osiguravajuće društvo je odbilo da isplati naknadu iz osiguranja. Vlasnik vozila je zaključio auto kasko osiguranje sa pokrivenim rizikom od krađe. Vozilo je ukradeno-nastupio je osigurani slučaj, a osiguranik je krađu vozila prijavio nadležnoj policijskoj stanici, obavestio osiguravača o nastupanju osiguranog slučaja i podneo zahtev za isplatu naknade u skladu sa polisom auto kasko osiguranja. Osiguravajuće društvo odbilo je zahtev osiguranika za isplatu naknade navodeći kao razlog da osiguranik nije dostavio saobraćajnu dozvolu od ukradenog vozila, koju nije ni mogao da dostavi budući da je ista bila u vozilu kada je ukradeno.

Osiguranik je uložio prigovor na odbijanje isplate naknade ali je odgovor po prigovoru bio isti – zahtev je neosnovan jer osiguranik nije priložio original saobraćajne dozvole. Nakon razmatranja predmeta osiguranik je prihvatio preporuku Centra za zaštitu prava osiguranika da pokrene sudski spor radi naplate naknade iz osiguranja koji je prvostepnom presudom okončan u njegovu korist.

KONTROLA UGOVORA ŽIVOTNOG OSIGURANJA

Centar za zaštitu prava osiguranika poziva sve građane koji su zaključili polisu životnog osiguranja da nam se obrate radi provere pravne valjanosti ugovora. Ovo iz razloga što smo uočili da pojedina osiguravajuća društva u polise životnog osiguranja unose klauzule čija sadržina kasnije isključuje prava osiguranika. Moguće je preduprediti odbijanje isplate naknade ili uskraćivanje drugih ugovorenih benefita ukoliko se pre nastupanja osiguranog slučaja iz ugovora isključe klauzule nepovoljne po osiguranike. 

 

DO KADA MOŽETE DA ZAHTEVATE ISPLATU NAKNADE IZ UGOVORA O OSIGURANJU

Potraživanja osiguranika po osnovu ugovora o osiguranju života zastarevaju ZA PET, a iz ostalih ugovora o osiguranju ZA TRI GODINE, računajući od prvog dana posle proteka kalendarske godine u kojoj je potraživanje nastalo. Ukoliko osiguranik dokaže da nije znao da se osigurani slučaj dogodio, zastarevanje počinje da teče od dana saznanja s tim da u svakom slučaju potraživanje kod osiguranja života zastareva za deset a kod ostalih osiguranja za pet godina, takođe računajući od prvog dana posle proteka kalendarske godine u kojoj je potraživanje nastalo. Ovo praktično znači da osiguranici koji nisu naplatili naknadu iz osiguranja ili koji su od strane osiguravajućeg društva odbijeni mogu u gore navedenim rokovima pokrenuti sudski postupak za ostvarivanje svojih prava.

CENTAR ZA ZAŠTITU PRAVA OSIGURANIKA pruža pomoć u postupcima zaštite i ostvarivanja prava osiguranika.

NAKNADE ŠTETA

Centar za zaštitu prava osiguranika pruža podršku prilikom naplate materijalne i nematerijalne štete prouzrokovane saobraćajnim nezgodama, usled povreda na radu, štetu nastalu od životinja,  i u svim drugim slučajevima kada dođe do materijalne i nematerijane štete. Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).

KONTROLA OPŠTIH I POSEBNIH USLOVA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

Na osnovu velikog broja obrađenih predmeta uočili smo da Opšti uslovi osiguranja i Posebni uslovi za specifične vidove osiguranja kod pojedinih osiguravajućih društava sadrže odredbe koje nisu u skladu sa zakonom. Ovo pitanje je značajno iz razloga što odredbe ovih opštih akata osiguravajućih društava čine sastavani deo ugovora o osiguranja, a upravo neke od nezakonitih odredbi isključuju pravo osiguranika na isplatu naknade iz osiguranja. Zbog navedenog Centar za zaštitu prava osiguranika pristupio je sistematskoj pravnoj analizi svih opštih akata osiguravajućih društava, pa u okviru toga i opštih i posebnih uslova osiguranja. O rezultatitima rada stručnog tima osiguranici će moći da se informišu putem veb strane Centra za zaštitu prava osiguranika.