064/900 33 43, 011/711 0001 kontakt@centarosiguranik.rs

NAJČEŠĆA PITANJA

OSIGURANJE IMOVINE
Šta se radi kada se desi šteta na imovini?

Potrebno je da u skladu sa procedurom osiguravajuće kuće kod koje ste osigurani istoj prijavite štetu u roku ne dužem od tri dana od dana saznanja za nastupanje osiguranog slučaja. Prilikom prijave potrebni su Vam podaci o broju polise, datumu nastanka štete, uzroku, tačnoj adresi i opis štete. Preporučujemo da korespodencija sa osigravajućom kućom bude formalna kako bi ste o tome eventualno u budućnosti mogli da pružite dokaz.

Da li osiguranje važi ako kasnim sa plaćanjem rate premije osiguranja?

Ugovor o osiguranju važi sve dok zbog neplaćanja premije ne bude raskinut (uručenjem opomene) od strane osiguravajuće kuće ili istekom roka od godinu dana od neplaćanja premije osiguranja kada ugovor prestaje po samom zakonu. Ovo pitanje je kompleksno i potrebno je razmatrati ga u svakom konkretnom slučaju.

Osiguranje je odbilo zahtev za isplatu štete, koji je sledeći korak?

Osiguravajuća društva neretko odbijaju da isplate naknadu za pretrpljenu štetu osiguranicima. Ponekad razlozi mogu biti oravdani ali često se dešava da osiguravajuća društva odbiju isplatu suprotno zakonu i ugovoru o osiguranju, ali i suprotno načelima savesnosti i poštenja. Kada dođe do problema sa osiguranjem, osiguranici mogu da kontaktiraju Centar za zaštitu prava osiguranika, nakon čega će pravni tim analizirati konkretan slučaj i dati procenu da li je osiguravajuće društvo neosnovano odbilo da isplati naknadu iz osiguranja.

Ako osiguranje odbije isplatu štete da li moram da podnesm tužbu sudu?

Nakon što osiguravajuća kuća odbije vaš prigovor na odluku o odbijanju isplate, moguće je podneti prigovor Narodnoj banci Srbije-Odeljenju za nadzor poslova osiguranja, radi eventualnog mirnog rešavanja spora. Podnošenje prigovora NBS-u nije uslov za podnošenje tužbe sudu, ali svkako pre podnošenja tužbe važno je zatražiti stručno mišljenje o osnovanosti potraživanja.

Koliko je potrebno vremena od nastanka do prijave štete?

Potrebno je da štetu prijavite što pre a najkasnije u roku od tri dana od saznanja za nastupanje osiguranog slučaja. Nakon toga procenitelj osiguravajuće kuće je dužan da Vas kontaktira i dogovori termin njegovog izlaska na teren i snimanje štete.

Da li postoji rok u kome osiguranje mora da isplati naknadu za pretrpljenu štetu?

Osiguravač je dužan da isplati naknadu iz ugovora o osiguranju u roku ne dužem od 14 dana računajući od dana kada je osiguravač primio obaveštenje o nastupanju osiguranog slučaja. U slučaju da je potrebno više vremena za utvrđivanje visine štete ili obaveze osiguravača taj rok može biti i duži, odnosno rok teče od dana kada je utvrđena visina ili obaveza osiguravača.

Šta se plaća ako dođe do štete?

Visina naknade zavisi od odredbi ugovora o osiguranju imovine, u kome su navedeni: način ugovaranja visine pokrića, sume osiguranja, vrednosti osigurane imovine, visine stvarne štete i ugovorenih rizika.

Šta se dešava ukoliko prestanem da plaćam ugovorenu premiju?

U slučaju prestanka plaćanja, osiguravajuća kuća ima pravo da dugujuću premiju naplati prinudnim putem. Premija mora biti plaćena za period od početka osiguranja do datuma raskida ugovora, odnosno za period u kome je imovina bila osigurana.

OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA
Šta treba da radim kada mi se desi šteta, a imam kasko osiguranje?

Potrebno je prijaviti štetu, u skladu sa procedurom osiguravajuće kuće sa kojom je sklopljen ugovor o kasko osiguranju. U svakom slučaju, radi procene visine štete, ukoliko je vozilo u voznom stanju, potrebno je doći u najbliže predstavništvo osiguravajuće kuće, da bi procenitelj napravio zapisnik o oštećenju vozila, ili ako vozilo nije u voznom stanju tražiti da procenitelj osiguravajuće kuće izađe na mesto gde se vozilo nalazi.

Zašto osiguranik snosi deo štete kod kasko osiguranja? 

U slučajevima kada je ugovoreno kasko osiguranje sa učešćem u šteti, deo štete snosi sam osiguranik. Na primer, kada je ugovorom definisano učešće od 5%, minimum 100 €, za svaki nastalu štetu osiguranik ima minimalno učešće od 100 €, osim kada 5% štete prelazi taj iznos. U tom slučaju, učestvovaće iznosom od 5% štete.

Od koga da naplatim štetu kada me udari vozilo koje nije osigurano?

Za nadoknadu štete u slučaju da Vam štetu pričini neosigurano vozilo potrebno je da se obratite Garantnom fondu čija sredstva upravo služe toj nameni. Poslove Garantnog fonda obavlja Udruženje osiguravača Srbije.

ŽIVOTNO OSIGURANJE
Šta mi pokriva polisa osiguranja života?

U najčešćem slučaju, polisa osiguranja života pokriva rizike smrti i doživljenja. Ukoliko dođe do prekida života osiguranog lica, korisnicima se isplaćuje osigurana suma. Takođe osigurana suma se isplaćuje i kada osiguranik doživi istek polise. Neki proizvodi osiguranja života pokrivaju samo slučaj smrti osiguranika, što zavisi od Vašeg ugovora sa osiguravajućom kućom.

Koju sumu dobija porodica ukoliko se meni nešto desi?

U slučaju da u toku trajanja ugovora nastupi smrt osiguranika, korisnicima se isplaćuje ugovorena osigurana suma. Iznos osigurane sume zavisi od iznosa premije koja se uplaćuje, ugovorenog trajanja ugovora, godina osiguranika, izabranog proizvoda osiguranja.

Da li mogu promeniti korisnika osiguranja?

Da, korisnika je moguće promeniti u toku trajanja ugovora osiguraja. Ali svakako u skladu sa procedurom osiguravajuće kuće sa kojom ste ugovor potpisali

Kome treba da se obratim ukoliko se desi osigurani slučaj?

Uvek je najbolja opcija da se obratite osiguravajućoj kući direktno. U slučaju bilo kakvih problema ili ukoliko niste u zemlji, možete se uvek obratiti Centru osiguranik za pravnu pomoć i podšku u ostvarivanju Vasih prava.

Da li je potrebna polisa putnog osiguranja ukoliko imam osiguranje života?

Ova dva osiguranja se ne preklapaju. Rizici koje pokriva putno osiguranje i osiguranje života nisu isti. Polisa putnog zdravstvenog osiguranja je neka vrsta zdravstvene knjižice u inostranstvu, dok osiguranje života pre svega pokriva rizike smrti i doživljenja.

Da li se prilikom isplate osigurane sume plaća neki porez?

Porez na dobit se plaća kada je zbir osigurane sume i pripisana dobit veći od uplaćene premije. Razlika između uloženih sredstava i osigurane sume oporezuje se 15%. U ovakvim slučajevima, prilikom isplate novčanih sredstava osiguravajuća kuća oduzima iznos poreza i direktno uplaćuje Poreskoj upravi.